Beiratkozás 2022/2023-as nevelési év

Tájékoztató az óvodai és bölcsődei beiratkozásról

 

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézménybe a 2022/2023- as nevelési évre az óvodai beiratkozás – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján – az alábbiak szerint történik.

 

Óvodai beiratkozás

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

 

Az óvoda felveheti, azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, Bük városban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1)) .

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Az intézmény az Alapító Okirata alapján fogadja a szakértői vélemény alapján integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. A beíratáskor a szakvéleményt be kell mutatni.

 

Be kell íratni a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézménybe azt a gyermeket, aki

  • 2022. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét,
  • Bük, Sajtoskál, Szakony, Simaság, Nagygeresd, Iklanberény településeken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Kérheti a felvételét annak a gyermeknek a szülője, aki

  • 2022. szeptember 1. és 2023. február 28. között betölti a 3. életévét és igénybe kívánja venni az óvodai nevelést,
  • vagy nem Bük, Sajtoskál, Szakony, Simaság, Nagygeresd, Iklanberény településeken rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, de intézményünkbe kíván beiratkozni.

Beiratkozás helyszíne:

 

Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény

9737 Bük, Széchenyi u. 23.

Beiratkozás időpontja:

  • április 27. (szerda) 8.00-17.00 és
  • április 28. (csütörtök) 8.00 – 17.00 óra.

 

Az óvodai beíratáshoz be kell mutatni az alábbi közokiratokat, dokumentumokat:

–          a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

–          a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,

–          a gyermek TAJ kártyáját,

–          a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személy igazolványt és lakcímkártyát).

–         egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét az év során bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az óvodai felvételről az intézmény vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre a Nktv. 49.§ (2) bekezdése szerint.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Bük Város Önkormányzatának Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Bölcsődei beiratkozás

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 1997. évi XXXI. törvény 42/A.§ (1) értelmében, bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható. 2022. április 28 -ig várjuk azon szülők jelentkezését, akik a 2022/2023 –es nevelési évben kívánják igénybe venni a bölcsődei ellátást.

 

A bölcsődei beiratkozás az év során folyamatos, a férőhelyek függvényében tudjuk az ellátást biztosítani.

 

 

Tóth Viktória Mária sk.

intézményvezető

Megszakítás